Institut iqtidorli talabalari ro`yxati

 

Erkinov Farrux

Toshkent kimyo-texnologiya instituti”Silikat materiallar texnologiyasi, nodir va kamuob metallar texnologiyasi” kafedrasi 1 kurs magistranti

Ulsan Universiteti (Janubiy Koreya) Materialshunoslik va injineering fakulteti 1 kurs magistranti

“Innovatsion goyalar - 2017” Respublika tanlovi g’olibi, 1 o’rin sovrindori

Эркинов Фаррух Ботирович

Магистрант 1 курса кафедры “Технология силикатных материалов, редких и благородных металлов” Ташкентского химико-технологического института,

Магистрант Факультета материаловедения и инжиниринга Университета Ульсан (Южная Корея)

Победитель Республиканского конкурса «Инновационные идеи - 2017»

Erkinov Farrukh

1st Level Master student in "Technology of silicate materials, rare and nobel metalls" of Tashkent Chemical-Technological Institute,
1st Level Master student in Materials Science and Engineering of University Ulsan (South Korea)
Winner of Republican contest "Innovative Ideas - 2017"

 Описание: IMG_7785

 

 

 

 

 

Jaloliddinov Zuxriddin Isroiljon o’g’li

“Neft­ va gazni qayta ishlash texnologiyasi” yo’nalishi,             2-bosqich talabasi

Kimyo fanidan o’tkazilgan olimpiadaning Respublika bosqichida I-o’rin sohibi (2018 yil)

Джалалиддинов Зухриддин Исраилджан угли

Направление «Технология переработки нефти и газа», студент 2 курса

Победитель 1-го места на республиканской  олимпиаде по химии

Jalaliddinov Zuhriddin Israiljan ugli

Direction "Technology of oil and gas processing", 2nd year student
The winner of the 1-st place in the republican Olympiad in Chemistry

Описание: расм

Sultanov Xurmatbek Xamidbekovich

“Neft­ va gazni qayta ishlash texnologiyasi” yo’nalishi,              3-bosqich talabasi

Ingliz tili fanidan o’tkazilgan olimpiadaning Respublika bosqichida III-o’rin sohibi (2018 yil)

Султанов Хурматбек Хамидбекович

Направление «Технология переработки нефти и газа», студент 3 курса

Победитель 3-го места на Республиканской олимпиаде по английскому языку

Sultanov Khurtmatbek Khamidbekovich

Direction "Technology of oil and gas processing", 3rd year student
Winner of the 3rd place in the Republican Olympiad in English

Описание: C:\Users\user\Desktop\Dakument Jamoliddinov K 16-15 gurux\DSC_6498.JPG

Jamoliddinov Komoliddin Muxamadaminovich

«Sellyuloza va yog’ochsozlik texnologiyasi” yo’nalishi,         2-bosqich talabasi

“Yosh ixtirochi–2018” tanlovi III-darajali diplom sohibi

Жамалиддинов Камалиддин Мухамадаминович

Направление «Технология целлюлозы и деревообработки», студент 2 курса

Победитель конкурса «Юный изобретатель-2018», диплом  III степени.

 

Описание: D:\ДОН ХУЖЖАТЛАРИ\Djaxangirova G.Z\ТИИЖ\ТИИЖ\2017-2018\Rakhimov Feruzbek\3х4.JPG

Raximov Feruzbek Raximovich

“Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish” yo’nalishi, 1-bosqich magistranti

“Yangi asr iste’dodlari–2018” respublika ko’rik tanlovida “Eng yaxshi qurilish materiallari” uchun II-darajali diplom sohibi

Рахимов Ферузбек Рахимович

Направление “Автоматизации  и управление технологических процессов”, магистрант 1-курса

Обладатель диплома II степени за «Лучшие строительные материалы» на Республиканском конкурсе «талант нового века -2018».

Rakhimov Feruzbek Rakhimovich

Direction "Automation and management of technological processes", Master of 1-course
He holds a diploma of the second degree for the "Best Building Materials" at the Republican contest "Talent of the New Century -2018".

  

Abduraimova Nozima

TKTI “Maxsulot sifati va menejmenti” yonalishi 3 kurs talabasi

Pragadagi Chexiya tabiiy fanlar universiteti “Iqtisodiyot va menejment fakulteti”  3 kurs talabasi

Абдураимова Нозима

Студентка 3 курса направления «Качество и менежмент продуктов» ТХТИ

Студентка 3 курса «Факультета экономики и менеджмента»,

ЧЕШСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК ПРАГА

Abduraimova Nozima

3rd year student of the "Quality and Product Management" program

3rd year student of the Faculty of Economics and Management,

CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE

Mirkomilov Abdurahmon Mirabbos о‘g‘li

“Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqarish” yо‘nalishi 3-bosqich talabasi

Islom Karimov davlat stipendiyasining sohibi

Абдурахмон Миркомилов

Студент 3 го курса направления “Автоматизация и управление технологическими процессами”

Государственная стипендия им. Ислама Каримова

Abdurakhmon Mirkomilov
3rd level student, study program: Automation and Control of Technological Processes
The State Scholarship of Islam Karimov

  Kosimxodjaev Ibroxim Erkinovich

“Neft­ va gazni qayta ishlash texnologiyasi” yo’nalishi, 4-bosqich talabasi

2017 yil “Ozarbayjon xaqida nimalarni bilaman?” mavzusidagi insholar tanlovi g’olibi.

2018 yil mart oyida Ozarbayjon mamlakati tomonidan ajratilgan grant sohibi bo’ldi va Baku oliy neft­ maktabida  2 yillik  magistraturada o’qish imkoniyatini qo’lga kiritdi.

Кaсимходжаев Ибрагим Эркинович

Направление «Технология переработки нефти и газа», студент 4 курса

Победитель конкурса сочинения на тему “Что я знаю об Азербайджане?” (2017 год)

Победитель гранта, выделенной Азербайджанской Республикой для продолжения  магистратуры в Бакинской Высшей Нефтяной Школы. (2018 года)

Kasimhodjaev Ibragim Erkinovich

The winner of the essay contest on the topic "What do I know about Azerbaijan?" (2017)

The winner of the grant, allocated by the Republic of Azerbaijan for the continuation of the master's degree in the Baku Higher Oil School. (2018)