Ma`naviyat va ma`rifat bo`limi

Ma`naviyat va ma`rifat Bo’limi boshlig’i      

Karabaev Dilshod Timurovich

Texnika fanlari nomzodi, dotsent

E-mail dtkinfo@umail.uz

Telefon +99871  244-77-25

 

 

 Ma`naviyat va ma`rifat Bo’limi boshlig’ining lavozim vazifalari:

• Bo’limning barcha faoliyati va hodimlarini umumij boshqarish;

• Bo’limning ish rejalarini tuzish va ularning izhrosini ta"minlash;

• Bo’lim maқsadidan kelib chiqib ta"lim muassasasida mutasaddi bo’lgan bo’g’inlar faoliyatini muvofiqlashtirish;

• O’zbekiston Respublikasining ta"limga oid qonunlari, Prezident Farmonlari, Farmojishlari, Qarorlari, Vazirlar Mahkamasining Qarorlari, Olij va o’rta mahsus ta"lim vazirligining Haj"at Qarorlari, buyruқlari, yo’riқ hat, modemogramma va telefonogrammalarini, shuningdek, rektor buyruқlarining fakul'tetlar, kafedralar, bo’limlarda bazharilishini ta"minlash va monitoringini olib borish;

• O’zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumati tomonidan qabul qilingan farmon va qarorlar mazmunini talabalarga etkazib borish;

• O’quv muassasasi bilan korhona, tashkilot, hususiy korhona va firmalar o”rtasida yo’nalish bo’yicha manfaatli hamkorlik shartnomalarini tuzish va ularni amalga oshirib borish.

Ma`naviyat va ma`rifat bo’limi

Ilmli va madaniyatli mutaxassislar tayyorlashda hamda «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da belgilangan asosiy vazifalarni samarali amalga oshirish borasida ma’naviy- ma’rifiy ishlarning juda muhimligini e’tiborga olib, TKTIda quyidagi yo’nalishlar bo’yicha amaliy tadbirlar olib borilmoqda:

 • Ma’naviy–axloqiy tarbiya mohiyati, shaxsning kamol topishi, milliy, umumbashariy, diniy meros va qadriyatlardan samarali foydalanish yo’llarini takomillashtirib borish.
 • Ma’naviy-ma’rifiy va tarbiyaviy ishlar jarayonini boshqarish tizimini takomillashtirish, yoshlarning ma’naviy-axloqiy ehtiyojlarini samarali qondirish, bu borada amaliy qoidalar va metodik tavsiyanomalarni ishlab chiqish.
 • Institutda sport-sog’lomlashtirish majmualari, kommunal xizmati, talaba yoshlarning bo’sh vaqtini mazmunli o’tkazili-shini tashkil etish va madaniy dam olish muassasalari fao-liyatini kuchaytirish, ijtimoiy himoyaga muhtoj talabalarga yordam berish, mahalla va turli jamoat tashkilotlari bilan aloqalarni bevosita mustahkamlash.
 • Talabalar o’rtasida turli tanlovlar, festivallar, olimpi-ada, spartakiadalar o’tkazish va badiiy havaskorlik to’garak-larini hamda ijodiy ko’rgazmalarini tashkil etib borish.
 • Talabalarni musiqa–badiiy madaniyat darajasini ko’tarish, yoshlarni jahon va milliy badiiy, musiqaviy durdonalari bilan muntazam tanishtirib, radio, televidenie va matbuotda ma’naviy – ahloqiy, tarbiya mavzuda chiqishlar tashkil etish, milliy ma’naviyat va ahloq masalalari borasida targ’ibot ishlarini kuchaytirib borish.

Bo’lim maqsadi:

Talaba-yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalash, ularningma’naviy, estetik, axloqiy dunyoqarashini kengaytirish, tafakkurini turli xil g’ayriinsoniy g’oyalar ta’siridan himoya qilish hamda mustaqil O’zbekistonning chinakam fidoiysi bo’lib etishtirishdan iborat.

Bo’lim vazifalari:

 • Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ma’naviy, madaniy ishlarga doir tadbirlarni o’tkazish;
 • Talaba-yoshlar orasid aaxloqiy, estetik, siyosiy, huquqiy, badiiy tarbiyani shakllantirish ishlarini yo’lga qo’yish;
 • Milliyurf-odatlar, qadriyatlarnegizidaolibborilayotgananjumanlar, davrasuhbatlari, uchrashuvlarnitashkil etish;
 • Talabalarningma’naviyvajismoniykamolotiniyuksaltirishmaqsadidaqilinadiganishlarnitakomillashtirishgako’maklashish;
 • Universitetda ma’naviy, ma’rifiyva tarbiyaviyishlarningustuvoryo’nalishlarinibelgilash, buborada zarurme’yoriyhujjatlarva tavsiyanomalarniishlabchiqish;
 • Respublika “Ma’naviyatva ma’rifat” markaziningshahar, tumanbo’limlarihamda mamlakatimizda faoliyat olibborayotganjamg’armalar, jamoattashkilotlaribilanhamkorlikda ma’naviy-ma’rifiyishlarnitakomillashtirishdaishtirok etish.